Nemoc a omluvy

Fakulta podnikohospodářská vyžaduje u všech povinných předmětů (skupin oP a hP), které jsou zajišťované katedrami FPH docházku na přednáškách nejméně 50 %. Pokud tedy tuto povinnost nesplníš, budeš hodnocen známkou nevyhověl. Další povinnosti konkrétních předmětů jsou vždycky v sylabu předmětu v InSISu.

Omluvení celého předmětu

V případě, že jsi měl závažný důvod (například dlouhotrvající nemoc), proč jsi nemohl splnit studijní povinnosti, můžeš zažádat o omluvení celého předmětu. Žádost o omluvení se podává přímo vyučujícímu daného předmětu nebo sekretariátu příslušné katedry.

Omluvení, osvobození a uznání tělocviku

Tělocvik si můžeš nechat omluvit, pokud jsi během semestru vážně onemocněl nebo jsi měl jiný vážný důvod a nemohl jsi sportovní kurz dokončit. Vždy to ale chce informovat vyučujícího a domluvit se s ním. Osvobodit z tělesné výchovy lze zpravidla ve dvou případech. Prvním jsou zdravotní důvody, které brání schopnosti studenta sport provozovat. Druhým je naopak provozování sportu na profesionální úrovni. Na oba je potřeba podat žádost na oddělení CTVS. Uznat tělocvik, za který jsi dostal zápočet na jiné škole nebo na jiné fakultě, lez opět po podání žádosti. Je k tomu potřeba předložit index nebo potvrzení druhé školy/fakulty o udělení tohoto zápočtu v aktuálním studijním období. Podrobný návod a podmínky pro podávání žádostí nalezneš na stránkách CTVS.